Camerabeleid

1     Inleiding

Watersportverenging Noord-Beveland (WSVNB) is een actieve watersportvereniging met diverse activiteiten en wedstrijden. Met circa 700 leden, waarvan velen thuisbasis vinden in de jachthaven Colijnsplaat van WSVNB, is het van belang dat er een veilige leef-, werk-, en recreëeromgeving wordt gecreëerd waarbij mogelijke risico’s minimaal zijn.

 

Om deze veilige omgeving zo goed mogelijk te kunnen garanderen zijn diverse maatregelen genomen waaronder de inzet van camerasystemen. In dit document is het camerabeleid beschreven als onderdeel van die passende maatregelen.  

 

1.1     Doel van het cameratoezicht

De algemene doelstelling van de beveiliging uitgangspunten voor Watersportvereniging Noord-Beveland zijn gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving, het bieden van een veilige leef-, werk-, en recreëeromgeving, het voorkomen van financiële schade en aantasting van haar goede naam. Het geeft inzicht in het beperken en beheren van beveiliging gerelateerde risico’s tot een aanvaardbaar niveau voor de vereniging.  

Het camerabeleid is onderdeel van een samenstel van maatregelen die tezamen de kans op het manifesteren van de risico’s reduceren.

 

1.2     Toetsingskaders

De volgende bronnen vormen het formele kader voor het camerabeleid:

 • Grondwet
 • Wetboek van strafrecht
 • EDPB, European Data Protection Board, richtsnoeren 3/2019 inzake de verwerking van persoonsgegevens door middel van videoapparatuur, laatste wijziging 29 januari 2020.
 • Richtlijn (EU) 2016/680 27 april 2016
 • Autoriteit persoonsgegevens
 • AVG, bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

1.3     Reikwijdte van dit beleid

Dit camerabeleid is van toepassing op hen die belast zijn met werkzaamheden met betrekking tot het cameratoezicht en betreft iedereen die zich bevindt op alle terreinen en in alle gebouwen van WSVNB. Het beleid heeft geen betrekking op camera’s t.b.v. video-conferencing, procesbewaking of anderszins.

 

 

1.4     Verantwoordelijkheden van dit beleid

Bestuur WSVNB:

 • Vaststellen van het camerabeleid
 • Verantwoordelijk voor een passend niveau van privacybescherming

 

Bestuur WSVNB of dagelijks bestuur WSVNB:

 • Toetsing voor het toepassen van camera’s (doelmatigheid, effectiviteit en efficiënte inzet van middelen)
 • Besluit over de inzet van camera’s
 • Toezicht op de naleving van procedures en regelgeving omtrent het gebruik van camera’s
 • Toezicht op het exporteren / kopiëren en afgifte van beeldmateriaal
 • Uitvoering van periodieke audits en controles
 • Rapporteren van bevindingen en afwijkingen

 

 

 

2     Cameratoezicht

Iedereen die de gebouwen en terreinen van WSVNB betreedt krijgt te maken met cameratoezicht.

Vóór het betreden van gebouwen en terreinen wordt een ieder op de hoogte gebracht door middel van een informatiebord met betrekking tot het feit dat er toezicht wordt gehouden met camerabeelden.

Met het passeren van dit bord geeft een ieder aan akkoord te zijn met de opslag van zijn of haar persoonsgegevens om het beoogde doel van het cameratoezicht te bereiken.

Onze grondwet beschermd een ieder als het gaat om privacy:

 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.[1]

WSVNB hecht grote waarde aan de privacy van personen en houdt zich aan de wet en regelgeving hieromtrent.

 

2.1     Doelbepaling en doelbinding

 

2.1.1    Gerechtvaardigd belang

WSVNB zet het cameratoezicht en de verwerking van persoonsgegevens in met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vaststelling van vermoedelijke strafbare feiten. WSVNB geeft hiermee inhoud aan het bieden van een veilige leef-, werk-, en recreëeromgeving en draagt daarmee bij aan de openbare veiligheid.

 

2.1.2    Proportionaliteit

WSVNB slaat alleen persoonsgegevens op die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt de opslag en verwerking tot wat noodzakelijk geacht wordt voor het doel waarvoor het wordt verwerkt. 

 

2.1.3    Subsidiariteit

WSVNB heeft gekozen voor een samenstel van noodzakelijke maatregelen waarvan cameraobservatie er één is. Dit samenstel van maatregelen in zijn geheel zorgt voor een verkleining van het risico waaraan WSVNB en haar leden kan worden blootgesteld,

 

 

 

3     Gebruik van de (opgeslagen) persoonsgegevens

 

3.1     Bekijken van live beelden

Live-beelden mogen uitsluitend  worden bekeken door personeel in het kader van de uitoefening van hun functie. De Havenmeester van WSVNB bepaalt welke personen geautoriseerd zijn voor het bekijken van live-beelden.

 

3.2     Bekijken van opgeslagen beelden

Opgeslagen beelden mogen uitsluitend worden teruggekeken door geautoriseerde personen met een vertrouwensfunctie en alleen onder de volgende voorwaarden:

 

 • indien er zich in een bepaalde periode een verhoogde dreiging voordoet.
 • indien zich een verdachte situatie heeft voorgedaan.
 • indien er een incident is geweest.
 • ter controle van de juiste werking van het beeldregistratiesysteem.

 

Het dagelijks bestuur van WSVNB bepaalt welke personen geautoriseerd zijn voor het terugkijken van beelden.

 

Het terugkijken van beelden dient te worden geregistreerd in het beeldregistratiesysteem. Hierbij dienen de volgende registraties plaats te vinden:

 

 • de datum en het tijdstip van terugkijken.
 • wie de beelden heeft teruggekeken.

 

Het terugkijken van beelden dient eveneens in een logboek te worden bijgehouden met vermelding van de volgende gegevens:

 

 • wanneer beelden zijn teruggekeken.
 • de reden van het terugkijken van beelden.
 • de bevindingen en de eventuele (vervolg) acties.

 

3.3     Exporteren van beelden

Het exporteren van beelden uit het beeldregistratiesysteem is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van het dagelijks bestuur van WSVNB en uitsluitend volgens de hiervoor vastgestelde procedure.

 

Onder het exporteren van beelden geldt ook het kopiëren van beeldbestanden alsmede het fotograferen en filmen van beelden vanaf een beeldscherm.

 

3.4     Beschikbaar stellen van beelden (kopieën) aan derden

Camerabeelden worden uitsluitend beschikbaar gesteld op verzoek van politie en/of justitie.

Het verzoek en de afgifte van beelden dient altijd via het dagelijks bestuur WSVNB te lopen.

 

De afgifte van beelden moet worden geregistreerd en volgens een vastgelegde aanvraagprocedure worden uitgevoerd.

 

 

 

3.5     Bewaartermijn

Omdat WSVNB grote waarde hecht aan de privacy van personen kiest WSVNB voor een dynamische opnameduur. Hiermee geeft WSVNB op gebied van opslag van beelden invulling aan het proportionaliteitsbeginsel.

 • Uitgaande van het gegeven dat schepen veelvuldig gedurende langere tijd dan twee weken niet bezocht worden door de eigenaar (zeker buiten de vakantieperiode) wordt door de WSVNB een bewaartermijn van 28 dagen gehanteerd.
 • Bij het moeten leveren van bewijslast als gevolg van incidenten en als gevolg daarvan het delen van informatie aan derden waaronder politie hanteert WSVNB een bewaartermijn zolang als noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

 

 

Algemene opmerking: als toestemming van het Dagelijks bestuur nodig is, kan dit gedaan worden bij meerderheid van stemmen, dus twee leden (vier ogen principe) is genoeg.

De toestemming moet schriftelijk (per E-mail) bevestigd worden.

 

 

 

 

[1] Artikel 10 grondwet

 • Vereniging
 • Home
 • Passanten
 • Home2
Nieuwsberichten
woensdag, 11 mei 2022 - om 11:16 Zeelandbrug gestremd 24 & 25 mei
maandag, 2 mei 2022 - om 19:27 Het is al weer bijna ......

Services

© 2022 Watersportvereniging Noord-Beveland Colijnsplaat | Webdesign & Realisatie: VisieCom